Vývoj softvéru

1, Plošný spoj zariadenia a stretnutie špecialistov na vývoj softvéru

Cieľom podaktivity bolo navrhnúť riešenie a vyvinúť softvér (ďalej len „SW“), ktorý bude spĺňať atribúty edukačných potrieb formou digitálneho a inovatívneho prístupu pre cieľovú skupinu projektu. Technicky to znamená – vytvorenie serverovej časti klient-server riešenia pre výuku a testovanie Braillovho písma. SW riešenie pozostáva z Modulu 1- pre používateľa: Evidencia údajov, prepojenie s modulom klient a databázy zostavenie testov a testovanie klientov a Modulu 2 – rola pedagóg/lektor: Úlohou SW je zabezpečiť kompatibilnú evidenciu údajov zozbieranú z výstupov elektronického zariadenia, vytváranie vizualizácie, podpora asociácie žiaka s lektorom, vytváranie testov, tréningového plánu pre jednotlivca aj skupinu podľa špecifikácie a metodických požiadaviek.

2018 – 2021

Súčasne s technickým návrhom požadovanej špecifikácie zo zariadenia sme pripravili etapizáciu prác na rok 2019, ktoré budú súvisieť s vývojom SW riešenia. Jedná sa o nástroj, ktorý bude vizuálnou odpoveďou na edukačný proces so zariadením, schopným zaznamenávať pokrok pri naučení sa Braillovho písma ťažko zdravotne postihnutými osobami. Tento prototyp SW riešenia má ambíciu odpovedať lektorom, učiteľom, asistentom, ktorí pracujú s nevidiacimi, ktorí stratili zrak na to, či motivačná úroveň tohto typu používaním zariadenia Trnka môže minimálne zlepšiť  edukačno – komunikatívnu úroveň výučbového procesu už na jeho začiatku. Očakávaná odpoveď zo SW hľadiska hlavne vyučujúcimi na to, aby si dáta zo zariadenia zaznamenávali automatizovane, dáta archivovali a mali možnosť skúmať úroveň napredovania testovaním. Učiteľ/lektor má možnosť prostredníctvom tejto technológie pripraviť test Braillovho písma, alebo sledovať úspešnosť nevidiaceho. SW je prepojený priamo so zariadením cez WIFI formou jedinečného kódu počas celého kurzu. Dokonca, ak sa do zariadenia vráti, alebo by zariadenie mal nevidiaci doma, dáta sa automaticky prenesú do SW (VST) ako archívny záznam, pokiaľ je nevidiaci prihlásený jedinečným kódom opätovne.

2019

Na základe tejto myšlienky bol vytvorený cieľový koncept a detailná špecifikácia s expertmi na metodológiu výučby Braillovho písma. Podľa naplánovanej architektúry SW riešia tak vnikol prototyp  – Visual system teacher (vizuálny systém učiteľa), ktorý sme počas projektu prezentovali v skratke „VSTéčko“.

Na príprave tejto časti projektu sme museli využiť kvalifikované práce Analytika, Architekta, programátorov a testerov. Neodmysliteľnou súčasťou a srdcom tejto aktivity boli práce expertov v oblasti metodológie práce s nevidiacimi ale aj konzultácie s nevidiacimi.

2020 – marec 2021

Pri práci sme využívali agilne riadenie ako pri vývoji tradičných SW aplikáciách.

Neskutočná náročnosť naprogramovania jednotlivých znakov Braillovho písma a zosúladenie do audiovýstupu s následným zaznamenávaním vstupov do testov bola prínosom a radosťou zároveň, keď došlo ku konektivite a vizualizácii SW so zariadením a to odosielaním požiadaviek na zariadenie a zhrávanie záznamov a vstupných dát späť do SW. V tomto období prebiehalo testovanie testermi, vytvorili sa základné testovacie scenáre a po opätovných výhradách došlo k opravám „bagov“  a k novému nasedeniu verzie so zapracovaním pripomienok a opráv chýb alebo doplneniu funkcionality za účelom jednoduchých „user experience“.

Dôležitou súčasťou metodológie bolo zosúladiť rýchlosť vstupov, otestovať odozvu a pozorovať neskôr aké SW úskalia nám vznikajú v jednotlivých fázach testovania a výučby.

SW – „VST“ je veľmi intuitívne. Cieľom bola hlavná myšlienka, ako zaznamenávať pokrok v tradičnom ponímaní výuky a testovania. Ako pripraviť nevidiaceho žiaka/klienta postupne na náročnosť osvojovania si Braillovho písma, pri zachovaní pôvodného a dodržaného konceptu výučby. Ako ho motivovať? Ako vytvoriť pracovný priestor vyučujúcemu, ktorý daný pokrok môže vyhodnocovať. A rovnako ako zaznamenávať pre rôzne škály výučby dáta potrebné na výskum výučby nevidiaceho. VST zaznamenáva aj štatisticky vstupy o dĺžke trvania testovania a výučby. Zaznamenáva údaje o jednotlivcovi počas trvania celého kurzu. Máme za to, že prototyp poukázal na otvorené miesta zdokonaľovať týmto spôsobom aj výskum v danej téme nevidiacich.

Apríl – jún 2021

Aj počas tejto etapy aktivít sme narazili na opatrenia COVID19. Avšak je známe, že takéto SW práce je možné riadiť a riešiť aj z domáceho prostredia. Snažili sme sa dodržiavať všetky epidemiologické požiadavky a riešiť projektové úlohy tak, aby nás táto desivá situácia neodradila v dokončení. Veľký vplyv malo odďaľovanie stretnutia s nevidiacimi v stredisku v Levoči, pretože nemohli na kurz nastúpiť. Toto stredisko bolo kľúčové pri overovaní SW priamo v kontakte učiteľ vs. klient. Došlo k opätovnému predĺženiu projektu do 30.09. 2021, čas príprav na pilotné overovanie sme využili do marca 2021 na dotestovanie alebo vylepšenie funkcionalít a zlepšenie vizuálneho prostredia. V rámci tejto aktivity sa vypracoval na používanie SW VST aj metodiky postup – príručka používateľa – učiteľa a pripravila sa komunikačná báza s organizačnými pokynmi a technickými požiadavkami na inštaláciu SW riešenia priamo v prostredí strediska v Levoči. Vďaka ústretovému záujmu o projekt zamestnancov v Levoči pod záštitou pani riaditeľky Mgr. Zuzany Labajovej po opätovnom uvoľnení opatrení COVID19, sme mali sprístupnenú možnosť odovzdať SW k pilotnému overovaniu.

SW – VST bolo overené erudovaným učiteľom Mgr. Rastislavom Pechym a 15 nevidiacimi klientmi.

August 2021

17.augusta 2021 sme zorganizovali workshop k projektu s dôrazom na prezentáciu vyvinutého SW. Workshopu sa zúčastnil projektový tím pod vedením Mgr. Pobežalovej – riaditeľky Trnka neziskovej organizácie v Mestskej knižnici pre nevidiacich v Bratislave. Prezentujúci z realizačného  tímu Mgr. Tomáš Gramblička ako hlavný programátor VST uviedol technické východiská a vývoj a predstavil technológiu využitú pri práci a architektúru riešenia.

Metodologickú záštitu a odborný pohľad na metodológiu výučby Braillovho písma a ako aj potreby vyvíjať a skúšať nové edukačné pomôcky prostredníctvom digitálnych technológií  vyzdvihla a podporila Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia reprezentatívnych organizácii: Únie pre nevidiacich, Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči a Spojenej internátnej školy pre nevidiacich žiakov v Bratislave.