O projekte

Projekt svojím zameraním, aktivitami a obsahom napĺňa ciele sociálnej inklúzie zdravotne postihnutých s užším zameraním na jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Cieľom projektu je navrhnúť, vyvinúť a pilotne overiť cieľovou skupinou jednotlivcov so zrakovým postihnutím prístroj na nácvik čítania a písania reliéfno-bodového písma, prostredníctvom ktorého by sa jednotlivci s neskoršou stratou zraku edukovali v oblasti komunikačných kompetencií a zvyšovali si tak svoju čitateľskú a pisateľskú gramotnosť a tým sa zvýšili ich šance v rámci pracovného a spoločenského uplatnenia v zmysle ich sociálnej pracovnej inklúzie. TRNKA technologické auditívno-taktilné zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma pritom bude spĺňať konkrétne parametre, ktoré sú etablované v pedagogike zrakovo postihnutých a ktoré sú konsenzuálnym výsledkom viacerých výskumov v oblasti tyflografiky, tyflotechniky a tyfloinžinieringu za posledných 20 rokov. Prostredníctvom presne koordinovaných aktivít bude návrh, vývoj a otestovanie technologického zariadenia smerovať k sociálnej a pracovnej inklúzii jednotlivcov so zrakovým postihnutím a všetky aktivity budú sledovať primárne stanovený cieľ projektu.