Projekt TRNKA

Názov projektu: Trnka – Zariadenie na výučbu
reliéfno – bodového písma
(Braillovho písma) pre ťažko
zrakovo postihnutých.
Kód projektu
Kód výzvy:
312041P02
OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Kód ŽoNFP: NFP3102040P021
Operačný program: 312000 – Operačný program
Ľudské zdroje
Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 312040 – 4. Sociálne začlenenie
Konkrétny cieľ: 312040021 – 4.1.2 Prevencia a
eliminácia všetkých foriem
diskriminácie
312040022 – 4.1.2 Prevencia a
eliminácia všetkých foriem
diskriminácie
Miesto realizácie projektu:
Partner projektu:
Bratislava, Levoča
Rehabilitačné stredisko pre
zrakovo postihnutých v Levoči
Celková dĺžka realizácie
projektu (v mesiacoch):
24
Začiatok realizácie projektu:September 2018
Ukončenie realizácie projektu:September 2021
Subjekt:Trnka, n.o.
Celková výška oprávnených
výdavkov:
91 486,48€


Články